نویسندگان محترم لازم است پس از تنظیم مقالات بر اساس شیوه‌نامه، مقالات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند. در صورت بروز هر گونه مشکلی، می‌توانند مقالات خود را از طریق ایمیل همایش نیز ارسال نمایند و نیازی به بارگذاری مجدد مقالات در سامانه نیست.

نشانی ایمیل دبیرخانه همایش:   plrc.atu@gmail.com

 شیوه‌نامة نگارش مقاله

 • مسئولیت اصالت و محتوای مطالب مندرج در مقاله، بر عهدة نویسنده / نویسندگان است.
 • مقالات باید در محیط Word 2007  و یا Word 2013  حروف‌چینی شود و به آدرس ایمیل همایشارسال شود.
 • فاصلة خطوط 1، حاشیه از هر طرف 4/5 سانتی‌متر.
 • هر مقاله لازم است حداکثر در 30 صفحهA4  با قلم B نازنین 13 و بر پایة دستورخط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی نگاشته شود.
 • در صفحة عنوان، عنوان مقاله با قلم B نازنین 14 پررنگ، زیر عنوان B نازنین12، نام نویسنده یا نویسندگان سمت چپ، B  نازنین 11 پررنگ، رتبة علمی، ایمیل و شماره تماس در پاورقی با قلم B نازنین 11 نازک آورده شود.
 • چکیده 150 تا 300 واژه و در یک بند(پاراگراف) تنظیم شود.
 • کلید واژه حداقل 3 و حداکثر 5 واژه باشد.
 • هر مقاله باید شامل مقدمه، پیشینة پژوهش، بحث و نتیجهگیری باشد.
 • توضیحات در انتهای مقاله به صورت پی‌نوشت آورده شود.
 • شیوة ارجاع نقلقولها (مستقیم یا غیرمستقیم): نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال نشر: شمارة صفحه.
 • اگر از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، این آثار با ذکر الف، ب، و.. و یا a, b,… مشخص شود.
 • به منابع غیرفارسی به همان زبان ارجاع داده شود.
 • اگر کتاب بیش از یک نویسنده دارد، پس از نام نخستین نویسنده، عبارت «همکاران» نوشته شود. اثری که نام نویسنده ندارد، به نام کتاب ارجاع داده شود. اثری که توسط مؤسسه یا سازمانی منتشر شده است، به نام همان مؤسسه و یا سازمان ارجاع داده شود.

فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر باشد:

کتاب:
نام
خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان(سال نشر). نام کتاب. نام و نامخانوادگی افراد دخیل (مترجم، مصحح، و… شماره چاپ. محل نشر:ناشر.

مقاله:
نام
خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان(سال نشر). «عنوان مقاله». نام نشریه. دوره/ سال. شمارة صفحات از کم به زیاد.

مجموعهها:
نام
خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان(سال نشر). «عنوان مقاله». نام ویراستار و یا گردآوردنده. نام مجموعه مقالات. محل نشر: نام ناشر. شماره صفحات مقاله.

پایگاههای‌اینترنتی:
نام
خانوادگی، نام نویسنده(آخرین تاریخ تجدید نظر در پایگاه اینترنتی). «عنوان موضوع». نام و آدرس سایت اینترنتی.