دبیر همایش
دکتر محمدرضا حاجی آقا بابایی
دبیر
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دبیر کمیته علمی
دکتر عباسعلی وفایی
دبیر
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دبیر کمیته اجرایی
دکتر محمدامیر جلالی
دبیر
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
کمیته علمی
دکتر محمدجعفر یاحقی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 
دکتر رضا ناظمیان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر مجتبی منشی‌زاده
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر غلامرضا امیرخانی
عضو کمیته علمی
معاون کتابخانه ملی ایران
 
دکتر حسن بلخاری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 
دکتر احمد تمیم‌داری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر یحیی طالبیان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر حبیب‎الله عباسی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
 
دکتر کورش صفوی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر محسن روستایی
عضو کمیته علمی
مشاور کتابخانه ملی ایران
 
دکتر امیر نصری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر مهدی محبتی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
 
دکتر حمیدرضا شعیری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 
دکتر سیدمهدی زرقانی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 
دکتر محمود بشیری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر حسن ذوالفقاری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 
دکتر غلامرضا مستعلی پارسا
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر اسماعیل تاج‌بخش
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر احمدرضا یلمه‎ها
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دهاقان
 
دکتر سهیلا صلاحی مقدم
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
 
دکتر مهدی دشتی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر علی محمد پشتدار
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران
 
دکتر محمدکاظم کهدویی
عضو کمیته علمی
دانشگاه یزد
 
دکتر بتول واعظ
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر امیرحسین آریان
عضو کمیته علمی
، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
 
دکتر تیمور مالمیر
عضو کمیته علمی
دانشگاه کردستان
 
دکتر علی تسلیمی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
 
دکتر فرزاد بالو
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
 
دکتر نجمه شبیری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر نعمت‌الله ایران‌زاده
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
علی اوجبی
عضو کمیته علمی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
 
دکتر عبدالله آلبوغبیش
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر محمدحسن حسن‌زاده
عضو کمیته علمی
عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر داود اسپرهم
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر محمدرضا فارسیان
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد
 
دکتر نجم‌الدین جباری
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
 
دکتر پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
 
دکتر زهره اله دادی دستجردی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 
دکتر مهدی رحیمی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری