ثبت همایش در پایگاه ISC
21 دی 1397

نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه علمی گردید.

کد همایش: 23001-97181

صفحه همایش در پایگاه: http://conf.isc.gov.ir/plr97

login